Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger

Bài viết mới Recent much been chú ý in each Website, Blog. Đặc biệt is against those trang web thông tin or tin tức thì this as necessary.

Bài viết this thủ thuật hướng dẫn as you use 1 Slider bài viết mới chạy trượt ngang cho blog for hiệu ứng thật mượt.
Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger
Hướng dẫn: Thêm Slider bài viết mới trượt ngang cho Blogger
Bước 1: Thêm CSS vào mẫu.
- Vào bảng điều khiển Blogger - & gt; mẫu (Templates) - & gt; Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
- Ctrl + F seek to  ]] & gt;
- Mã Dán on the following đoạn vừa tìm been

#carousel {width: 950px; height: 185px; margin-bottom: 0px; position: relative; display: block}
#carousel trung tâm lặp lại}
#carousel trung tâm; z-index: 100; con trỏ: con trỏ; cửa bên phải: #ccc rắn 1px}
#carousel center}
#carousel trung tâm; z-index: 100; con trỏ: con trỏ; border-left: 1px rắn #ccc}
#carousel center}
#carousel ul {width: 100000px; position: relative; margin-top: 10px}
#carousel ul li {background: url #fff (http://3.bp.blogspot.com/-NsKF7TyEX7I/T418sIGTo7I/AAAAAAAAAnc/ OdQmhV73piY / S1600 / main.png) repeat-x #ccc rắn; width: 145px; height: 150px; margin: 0 20px 4px 7px; padding: 6px; -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; border-radius: 4px;}
#carousel ul li: hover {lọc: alpha (opacity = 75); opacity: 0,75;}
ul li #carousel a.slider_title {color: # 222; display: block; margin-top: 5px}
ul li #carousel a.slider_title : hover {color: # cd1713}
#carousel một img {display: block; background: #fff; margin-top: 0}

Bước 2: Tìm to and paste đang following ngay on the it


»Tùy chỉnh theo ý bạn:
numposts1 = 15 ; is số bài would be gọi từ thức ăn ..
label1 = "tin tức" ; is the name of nhãn wish to gọi.
summaryPost = 140 ; is number of characters mô tả
summaryTitle = 25 ; is number of characters phần tiêu đề ngay below the hình ảnh.
width = "145" height = "100"  width is and height of the image thumbnail.
showRandomImg = true;  is lấy ảnh thumbnail ngẫu nhiên in bài viết. If you want to get ảnh đầu tiên thì enter sửa thành sai sự thật.

Bước 3: Tìm to and paste đang following ngay under the it

In which tùy chỉnh:

If you want to get bài viết mới thì xóa phần  / - / "+ label1 +" . đi nhé
auto: 4000,
di chuyển: 1 , số bài viết cuộn at a time.
tốc độ: 800 , Thời gian chuyển ảnh (tính bằng phần nghìn giây).
nhìn thấy được: 5 , Số bài viết (ảnh thumbnail and tiêu đề) hiển thị on the trang chính.
bắt đầu: 0,
tròn: đúng, 

Chúc các bạn thành công