Hiển thị bài viết trong một nhãn cho Blogger

Thủ thuật sau đây sử dụng feed chuyên biệt theo 1 nhãn với định dạng JSON kết hợp Javascript. Nó giúp liệt kê tiêu đề những bài viết mới nhất cho 1 nhãn nào đó trên Blogger. Dưới đây là những bước cài đặt widget.

1. Đăng nhập vào Blogger.
2. Vào Bảng điều khiển (Dashboard) >> Thêm tiện ích (Add A Gadget) >> Chọn HTML/Javascript . 
3. Đặt tiêu đề cho widget của bạn. Dán đoạn code bên dưới vào phần nội dung của widget.

<!-- Recent Posts by Label Start -->
<script type="text/javascript">
function recentpostslist(json) {
document.write('<ul>');
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++)
{
for (var j = 0; j < json.feed.entry[i].link.length; j++) {
if (json.feed.entry[i].link[j].rel == 'alternate') {
break;
}
}
var entryUrl = "'" + json.feed.entry[i].link[j].href + "'";//bs
var entryTitle = json.feed.entry[i].title.$t;
var item = "<li>" + "<a href="+ entryUrl + '" target="_blank">' + entryTitle + "</a> </li>";
document.write(item);
}
document.write('</ul>');
}
</script>
<script src="http://yourname.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/Label name?max-results=postnumber&alt=json-in-script&callback=recentpostslist"></script>
<!-- Recent Posts by Label End -->
4. Thay thế yourname bằng tên địa chỉ Blogger của bạn. 
Thay Label name bằng tên nhãn cần hiển thị những bài viết mới nhất. 
Thay Postnumber bằng số bài viết cần hiển thị, ví dụ: 5, 7, 10, … Nếu muốn hiển thị tất cả bài viết thì để là 500 (số tối đa cho widget này).
Chú ý: Tiêu đề các bài viết được liệt kê có dấu chấm đầu dòng (dùng thẻ <ul>). Nếu bạn muốn được liệt kê theo số thứ tự thì thay đoạn document.write('</ul>'); bằng document.write('</ol>');